Dane podstawowe
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji różny od zamieszkania
Adres korespondecyjny
Dane dodatkowe
Dane dodatkowe
Nazwa Status Akcja
Rachunek bankowy Brak Dodaj
Współwłaściciel Brak Dodaj
Pełnomocnik Brak Dodaj
Odroczona płatność Brak Dodaj
Derywaty(kontrakty terminowe, opcje) Brak Dodaj
Wstecz
Podstawowa klasa ryzyka - Częściowe pokrycie zlecenia i zabezpieczenie na pozostałą część zlecenia w postaci kupowanych papierów wartościowych.
Ekstra klasa ryzyka - Możliwość składania zleceń bez pokrycia z zabezpieczeniem aktywami znajdującymi się na rachunku.
Maksymalny limit należności określony jest dla standardowej usługi odroczonej płatności na podstawie kwoty podanej przez klienta w ankiecie (Oświadczenie). Kwota ta jest pomniejszana (o 50%) w przypadku zaznaczenia w pytaniu 6. odpowiedzi "Nie korzystałem jeszcze z usługi odroczonej płatności". Zmiana podanych przez system parametrów (klasy na Ekstra lub powiększenie limitu należności) wymaga podjęcia decyzji przez komitet kwalifikacyjny TDM.
Anuluj
Posiadam numer NIK
Anuluj
Ankieta
Tak
Zakończenie
Proszę sprawdzić poprawność danych
WłaścicielPopraw
Odroczony termin płatnościPopraw
PODSTAWOWA
0
Hasło do obsługi telefonicznej
Umowę podpiszę...
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na stosowanie przez Trigon Dom Maklerski S.A. następujących środków komunikacji, stanowiących formę trwałego nośnika, tj.: elektronicznych kanałów komunikacji, w tym poczty elektronicznej, serwisu DoAkcji 2.0. lub innej wersji tego systemu, czatu, innych form komunikacji audio – video (np. Skype) – w zakresie stosowania i wykonywania postanowień Umowy/Umów zawartej/zawartych przeze mnie z Trigon Domem Maklerskim S.A. oraz Regulaminu świadczenia usług, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich lub innego Regulaminu, stanowiącego załącznik do Umowy/Umów. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności składanie przez strony oświadczeń woli i wiedzy, udostępnianie w serwisie i przesyłanie zmian Umowy/ Umów łączących strony, Regulaminów, Tabeli Prowizji i Opłat i innych dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy stronami, przesyłanie i udostępnianie w serwisie informacji PIT-8C, wzajemnych doręczeń, wykonywania dyspozycji, składania i rozpatrywania reklamacji oraz uzyskiwania informacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie Umowy i Regulaminu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przy zawieraniu umowy przez Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31 545 Kraków (dalej TRIGON DM), w celu marketingu własnych usług TRIGON DM po rozwiązaniu umowy, również po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Wyrażam zgodę na używanie przez Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich.) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych dotyczących podmiotów trzecich, takich jak informacja o zapisach na produkty tych podmiotów z wykorzystaniem telefonu, innych form komunikacji audio – video (np. Skype) oraz komunikacji elektronicznej (np. czat).
Wstecz
;